Splošni pogoji

POGOJI NAJEMA – RENT A CAR CONDITIONS

Podjetje KOMBI CENTER AS Rok Likovič s.p. daje najemniku vozilo v uporabo po določbah in pogojih, ki so predmet te pogodbe in s katerimi je najemnik seznanjen, kar potejuje s podpisom na sprednji strani te pogodbe.

1. POTREBNI DOKUMENTI IN PLAČILA
Stranka mora imeti ob prevzemu s seboj veljaven OSEBNI DOKUMENT, VOZNIŠKO DOVOLJENJE. Najemnik se obvezuje, da bo plačal obračunani znesek za najem vozila (fizična oseba) na mestu predaje vozila oziroma v dogovrojenem roku (pravna oseba).

Pravne osebe lahko vozilo prevzamejo po PLAČANEM PREDRAČUNU, predložiti pa morajo tudi NAROČILNICO s specifikacijo »najem vozila« in navedenim obdobjem najema. Z naročilnico so kriti morebitni dodatni stroški, ki bi lahko nastali poleg osnovne najemnine plačane po predračunu. Brez izpolnjenih navedenih pogojev najem ni možen.

2. NAJETO VOZILO SMEJO VOZITI
Osebe stare nad 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje najmanj dve leti. Oseba, ki je kot voznik ali dodatni voznik vpisana v najemni pogodbi.

3. DOLŽINA NAJEMA
Minimalna dolžina najema je 1 dan (24h). V kolikor želi najemnik podaljšati najem mora o tem obvestiti poslovalnico najmanj 24 ur pred potekom najemne pogodbe.

4. POLOG
Ob prevzemu vozila (fizična oseba) se plača polog v višini 100 eur, ki se vrne ob pravočasni vrnitvi nepoškodovanega vozila.
V primeru kakršnekoli poškodbe vozila zadržimo polog in sicer v višini stroškov ali izgube dohodka.

5. DOSTAVA PREVZEM IN VRAČILO VOZILA

Dostava prevzem in vračilo vozila je vsak delavnik med 8.00 in 20.00h, sob/ned 8.00h-20.00h. V primeru, da vozilo vrnete izven delovnega časa, brez predhodnega dogovora in doplačila in pri tem agent ni prisoten, ste za stanje najetega vozila v celoti odgovorni do trenutka, ko nastopi uradni odpiralni čas poslovne enote. Najemnik se obvezuje, da bo vozilo vrnil v stanju, v kakršnem ga je prejel ter v dogovorjenem času, datumu in kraju.V primeru neizpolnitve zaga pogoja se smatra, da si je najemnik protipravno prisvojil vozilo in ga je najemodaljalec dolžan prijaviti tožilstvu v roku 24 ur.Najemnik bo vrnil vozilo skupaj z vsemi pnevmatikami, orodjem in opremo, ki je navedena na prvi strani te pogodbe. Vozilo je ob vsakem času neuduljiva last najemodajalca in je dostavljeno v dobrem mehaničnem stanju.

6. ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST
Ob najemu vozila so vključena naslednja zavarovanja:obvezno zavarovanje,kasko zavarovanje,zavarovanje proti kraji. Za kritje škod karambola ali okvar, ki izhajajo iz naspoštovanja ene ali več omejitev v vseh splošnih pogojih in omejitvah v najemni pogodbi ter poškodb pnevmatik ter oljnega korita. Te poškodbe in škode gredo v breme najemnika.Nejamnik se zavezuje, da povzročeno škodo, ki bi presegla zavarovalno vsoto v celoti poravna.Najemnik krije škodo, ki bi nastala v primeru kraje avtoradija in ostalih stvari v vozilu in mehanske poškodbe le tega.Najemnik tudi krije škodo, ki bi nastala v času, ko ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Original polica je na ogled v upravi najemodajalca. V primeru poškodbe vozila je najemnik dolžan poravnati znesek 1% odbitne franšize in izpad dohodka zaradi popravila (60 eur/dan).

Najemnik finančno odgovarja v primeru škodnega dogodka pod temi pogoji le v primeru, da ne more dokazati krivde tretje osebe in da je škoda na vozilu prijavljena policiji. Najemnik pa je dolžan podati pismeno izjavo o prometni nezgodi oz. škodnemu dogodku. Finančna odgovornost najemnika v primeru kraje, velja pod zgornjimi pogoji le v primeru, da je kraja prijavljena policiji in da najemnik poda pisno izjavo o kraji vozila –  v nasprotnem primeru je odgovornost do vozila celotna nabavna vrednost novega vozila.

7. PLAČILNI POGOJI, ZAMUDE, JAMSTVO, STROŠKI:

Najemnik se obvezuje, da bo plačal obračunani znesek takoj ob vrnitvi vozila (fizična oseba) oz. v dogovorjenem roku (pravna oseba). V primeru, da najemnik tega ne stori, s tem izgubi morebitni popust, ki bi ga sicer imel, prištejejo pa se še zakonsko veljavne zamudne obresti. Iz plačil izterjanih po dogovorjenem roku se najprej poravnajo morebitni stroški izterjave in zamudne obresti, šele nato pa neplačane najemnine. Najemnik jamči najemodajalcu, da ne bo utrpel nobene škode in nobenega sodnega postopka glede teh pravic in obveznosti in se zavezuje, da bo najemodajalcu povrnil vso škodo in vse stroške, ki bi mu iz teh naslovov morebiti nastali. Najemnik mora najemodajalcu povrniti tudi vse sodne in izvensodne stroške, davke, pristojbine in druge izdatke, ki so povezani z najemom, z zavarovanjem izvajanja določil oziroma z nadzorom nad tem in pristojbine, ki jih je ugotovil najemodajalec. Tako najemodajalec po teh določilih in pogojih ni dolžan plačati nikakršnih stroškov.

8. VOŽNJA V TUJINI
Za vožnjo najetega vozila izven Slovenije mora najemnik dobiti pisno soglasje najemodajalca. V primeru, da najeto vozilo ostane v tujini preko noči, je najemnik dolžan parkirati v hotelski ali drugi varovani garažni hiši. V kolikor se ugotovi, da je vozilo v tujini brez predhodnega soglasja najemodajalca Rok Likovič s.p. ali , da najemnik ne obvesti najemodajalca, je najemnik dolžan poravnati dvojni znesek najema in nosi vso odgovornost oz. krije vse stroške, ki nastanejo – nosi celotno odgovornost!

9. TEHNIČNE TEŽAVE
V primeru tehničnih težav je pomembno, da se takoj obvesti poslovalnico v kateri ste vozilo najeli Rok Likovič s.p. Vozilo se sme popraviti samo pri pooblaščenih servisih, za morebitno menjavo delov je potrebno predložiti originalni račun servisa. Če popravilo ni opravljeno na predpisan način, najemodajalec stroškov ne prizna.

10. PROMETNA NEZGODA
V kolikor ste bili z vozilom udeleženi v prometni nezgodi je potrebno obvestiti policijo in si priskrbeti policijski zapisnik. Ob vračilu vozila je potrebno izpolniti izjavo o prometni nezgodi oziroma tehničnem problemu vozila. V primeru, da najemnik ob nezgodi ne priskrbi policijskega zapisnika, je dolžan sam kriti vse nastale stroške za popravila vozila in izpad dohodka (št. dni ko je vozilo na popravilu. 60 eur/dan).

11. VZDRŽEVANJE
Najemnik se obvezuje, da bo skrbel za vozilo in redno preverjal stanje olja v motorju in avtomatskem menjalniku (v kolikor se ta v najetem vozilu nahaja), hladilne tekočine, zavorne tekočine ter zračnega tlaka v pnevmatikah. Očistil notranjost in zunanjost vozila do stanja kakršen je bil ob prevzemu vozila, v nasprotnem primeru se zaračuna čiščenje vozila v višini 25 eur oz. kemično čiščenje v višini 150 eur. Najemnik je dolžan poravnati vso škodo, ki bi nastala zaradi nezadostnega in neskrbnega vzdrževanja vozila.

12. GORIVO
Gorivo ni vključeno v ceno najema. Najemnik prevzame vozilo s polnim rezervoarjem goriva in tako tudi vrne. V nasprotnem primeru sme najemodajalec zaračunati poleg manjkajočega goriva tudi stroške polnjenja rezervoarja po veljavnem ceniku. Najemnik je dolžan točiti gorivo na velikih in priznanih bencinskih črpalkah. V primeru točenja napačnega goriva v vozilo, najemnik nosi vso odgovornost in stroške popravila vozila – motorja.

13. IZGUBA LASTNINE
Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je ta pustila v najetem vozilu ali na njem, v servisnem vozilu ali v poslovnih prostorih najemodajalca. Najemnik se s izrecno odreka vsaki zahtevi, ki bi izhajala iz omenjenih izgub in z njimi povezanimi škodami.Najemnik nosi odgovornost in stroške za škodo na vozilu, ki bi lahko nastala zaradi kraje najemnikove lastnine na vidnem mestu ipd.

14. IZGUBA KLJUČEV, DOKUMENTOV ALI REGISTRSKIH TABLIC
Za izgubo zgoraj omenjenih predmetov je potrebno takoj obvestiti poslovalnico kjer ste vozilo najeli. Za izgubljene predmete se vam zaračuna stroške po veljavnem ceniku. Izguba ključev (100eur). Prometno dovoljenje (50 eur).

15. KRŠITEV CESTNOPROMETNIH PREDPISOV S STRANI NAJEMNIKA VOZILA
Vse prekrške in posledice le teh nosi stranka, ki je vozilo najela. V kolikor policija zahteva podatke o kršitelju, smo jih le te zakonsko dolžni posredovati.

16. NAJETO VOZILO NE SME BITI UPORABLJENO, OBRATOVATI ALI BITI VOŽENO
-za prevoz lahko vnetljivih ali nevarnih snovi;
-za pogon ali vleko kateregakoli vozila ali predmeta;
-za udeležbo na avtomobilskih tekmovanjih in testiranjih vozil;
-v nezakonite namene (npr. carinski prekrški);
-za nadaljnji podnajem tretji osebi;
-nad dovoljeno hitrostjo;
-če je voznik pod vplivom alkohola, mamil ali drugih zdravil;
-za plačilni prevoz potnikov in blaga;
-od oseb, ki sklenejo najemno pogodbo z lažnimi podatki
-kadar vozilo ni v voznem stanju ali je preobteženo – preseženo v registraciji dovoljeno število potnikov in dodatna obtežitev s prtljago

– preko največje dovoljene hitrosti predpisane z zakonom. Gornje omejitve se seštevajo in vsaka velja za vsako uporabo, obratovanje ali vožnje najetega vozila. Najemodajalec odklanja odgovornost za kakršnokoli izgubo ali poškodbo, ki bi bila povzročena zaradi najemnikovega naupoštevanja gornjih omejitev

17. REZERVACIJA VOZILA
Za rezervacijo vozila je potrebno vplačilo v višini dnevnega najema. Za rezervacijo najema 10 ali več dni, je potrebno vplačati 30% celotne najemnine.V primeru, da rezervacija ni odpovedana vsaj 48ur pred začetkom najema, se stranki vplačane rezervacije ne vrača.

18. PREKINITEV NAJEMA
Rok Likovič s.p. si pridružuje pravico, da lahko pred iztekom pogodbe uporabniku brez njegove privolitve odvzame vozilo, če se uporabnik ne ravna po določilih splošnih pogojev. Uporabnik se odpoveduje kakršnemkoli zahtevkom, ki bi lahko izhajali zaradi odvzema vozila.Najemnik lahko prekine najem vozila najkasneje sedem dni pred dogovorjenim prevzemom oz. terminom najema.V nasprotnem primeru najemodajalec Rok Likovič s.p. najemniku ne vrača vrednost najema oz. plačilo zadrži!

19. DODATNO
Najemnik vozila ne sme pustiti nezaklenjeno!
V VOZILU NI DOVOLJENO KADITI!!!

Za spore, ki bi nastali v zvezi s temi določili je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.

SREČNO IN VARNO VOŽNJO VAM ŽELI KOMBI CENTER AS, Rok Likovič s.p.